BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Bảng Giá Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại An Phú Luật

Bảng giá trên chưa bao gồm chữ ký số điện tử; giá chữ ký số sử dụng 1 năm giá: 1.800.000 đồng khuyến mãi còn: 1.000.000 đồng, chữ ký số sử dụng 3 năm: 3.100.000 đồng khuyến mãi còn: 1.400.000 đồng

Xem thêm tại An Phú Luật

BẢNG GIÁ THAM KHẢO BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

 Số lượng hóa đơn ps/Quý

Thương mại –Dịch vụ

   Đồng/tháng

    Sản Xuất

      Đồng/tháng

Xây Dựng

   Đồng/tháng

Không phát sinh

400.000

400.000

400.000

Từ 1 đến 10 hóa đơn

700.000

800.000

900.000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.000.000

1.200.000

1.300.000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.200.000

1.300.000

1.500.000

Từ 31 đến 40 hóa đơn

1.500.000

1.700.000

1.900.000

Từ 41 đến 50 hóa đơn

1.800.000

2.000.000

2.300.000

Trên 50 hóa đơn

Thỏa thuận

 Thỏa thuận

 Thỏa thuận