bảng giá trên chưa bao gồm chữ ký số điện tử; giá chữ ký số sử dụng 1 năm: 1.200.000 đồng, sử dụng 3 năm 1.500.000 đồng

GIÁ THAM KHẢO BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

        Số lượng hóa đơn ps

Thương mại –Dịch vụ

           Sản Xuất

  Xây Dựng

Không phát sinh

300.000

 300.000

 300.000

Từ 1 đến 10 hóa đơn

700.000

800.000

900.000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.000.000

1.200.000

1.300.000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.200.000

1.300.000

1.500.000

Từ 31 đến 40 hóa đơn

1.500.000

1.700.000

1.900.000

Từ 41 đến 50 hóa đơn

1.800.000

2.000.000

2.300.000

Trên 50 hóa đơn

Thỏa thuận

 Thỏa thuận

 Thỏa thuận