Đăng ký mã số – Mã vạch sản phẩm hàng hóa

Theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Hồ sơ đăng ký bao gồm: a. Đơn đăng ký sử dụng Mã số mã vạch (01 bản) b. Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại hoặc “Quyết […]

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm

Tài liệu đăng ký nhãn hiệu – 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN – Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể […]